Indakeria matxista

Emakumeen eta nesken aurkako indarkeria matxista. Hautsi isiltasuna, ez zaude bakarrik!

Indakeria matxista

Zer da emakumeen aurkako indarkeria?

Emakumeen aurkako indarkeria matxista giza eskubideen urraketa bat da, gizarte-arazo eta osasun publikoko arazo handi bat, botere-harreman ez-parekoen eta emakumeen kontrako diskriminazioaren erakusgarri argia, eta, horretaz gainera, generoaren arabera dauden desberdinkeria-egoera estrukturalak betikotzeko funtzio soziala du.

Emakume iza­teagatik emakumeen kontra baliatzen den indarkeria oro hartzen du, neska txikien, neska nerabeen eta emakume transexualen kontra egiten dena barne, edo neurriz kanpo eragiten dien indarkeria, bai eremu publikoan, bai pribatuan.

Indarkeria egitezkoa zein ez-egitezkoa izan daiteke, eta bitartekoak izan daitezke fisikoak, psikologikoak edo ekonomikoak, meha­txuak, larderia eta hertsapena barne, baldin eta horien ondorioa min, sufrimendu edo kalte fisikoa, sexuala, psikologikoa, soziala, sozioekonomikoa edo ondarearekin lotutakoa bada.

Emakumeen aurkako indarkeria egiturazko indarkeria da, eta emakumeen bizitzako testuinguru guztietan agertzen da: eskolan, lanean, gizartean, politikan, familian, sare sozialetan, etab. Horretarako, sufrimendu psikologikoa, sexuala, fisikoa edo morala erabiltzen dute, eta hainbat baliabide erabiltzen dituzte, hala nola fisikoak, hitzezkoak, keinuzkoak, elektronikoak edo bestelakoak.

Emakumeen aurkako indarkeria matxistaren adierazpen motak.

Indarkeriazko boterearen kontrol- eta erabilera-adierazpen guztiak, emakumeen eta gizonen arteko gizarte-hierarkiaren arabera gauzatzen direnak, eta “maskulinoa” “femeninoa” baino goragoko izatearen ustean oinarritutako indarkeriazko jokabide guztiak.

Emakumeen kontrako indarkeria matxista dira:

 • bikotekidearen edo bikotekide ohia­ren kontrako indarkeria,

 • familia-indarkeria,

 • sexu-indarkeria,

 • feminizidioa,

 • emakumeen eta neska txikien salerosketa,

 • sexu-esplotazioa,

 • emakumeen genitalen mutilazioa,

 • behartutako ezkontzak eta beste jardun tradizional kaltegarri batzuk,

 • hertsapena edo askatasun-gabetze arbitrarioa,

 • tortura,

 • indarkeria instituzionala,

 • jazarpena,

 • genero-indarkeria politikoa,

 • indarke­ria digitala eta sare sozialetakoa,

 • indarkeria obstetrikoa,

 • sexu- eta ugalketa-eskubideak urratzea,

 • Indarkeria bikarioa: emakumeen aurkako indarkeria matxistatzat jotzen da biktimak babesten dituzten pertsonen aurka egiten den indarkeria, bai eta haien hurbileko ingurunearen edo ingurune afektiboaren aurka egiten dena ere, bereziki seme-alaben edo beste senide batzuen aurkakoa, emakumea atsekabetzeko borondatez.

 • Indarkeria sinbolikoa: Estereotipoak, mezuak, balioak edo zeinuak biltzen ditu, emakumeek gure gizarteetan duten edozein mendekotasun-rolen desberdintasunean, matxismoan, bereizkerian edo naturalizazioan oinarritutako harremanak errepikatzen direla transmititzen eta bultzatzen dutenak. Emakumeen aurkako indarkeria mota hori errotik ateratzea zailagoa da, kolektibitatean ainguratuta dagoelako eta permisibitate hutsak indartu egiten duelako: horrela txiste batek edo tradizioz onartu diren balioen aurreko irainak aldaketa zailtzen du.

Eta orokorrean emakumeen edo neska txikien duintasuna, segurtasuna edo askatasuna urratzen duen edo urra dezakeen beste edozein indarkeria mota, baldin eta nazioarteko tratatuetan, Espai­niako Zigor Kodean edo Estatuko edo Autonomia Erkidegoko araudietan jasota badago.

Hori guztia, kontuan izan gabe alor publikoan edo pribatuan gertatzen den; horren barnean sartzen dira, besteak beste, eremu hauek: familia, lana, hezkuntza, osasuna, kirola, komu­nitatea, komunikabideak, aisialdi- eta jai-espazioak eta eremu birtuala