Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga arautzen duen ordenantza fiskaleko aldaketa. Behin-behineko onespena.

Udalbatzak, 2022ko uztailaren 27an egindako osoko bilkuran, Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zerga arautzen duen zerga-ordenantzaren behin-behineko onestea erabaki du.

Aldaketaren espedientea jendaurrean dago, hogeita hamar egunez, iragarki hau ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunetik hasita. Epe horretan, interesdunek espedientea aztertu eta erreklamazioak aurkez ditzakete. Erreklamaziorik aurkezten ez bada, erabakia behin betikotzat joko da.


ALHAON esteka: Iragarki zk. 2022 / 2307